Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PN 3
Publicatiedatum
27-03-2024
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen van een niet monumentale werkplaats door een bedrijfsschuur op het perceel Smuddeweg 3, 7581 PN Losser, kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie H, nummer 3395, zaaknummer 22Z01708.

Het bovengenoemde besluit ligt met bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 28 maart 2024 tot en met woensdag 8 mei 2024 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Het definitieve besluit en de bijbehorende documenten kunnen ook via deze website worden ingezien.

Beroep

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van beroep.

De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat open voor belanghebbenden die:

  • tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college;
  • aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te brengen;

Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.

Procedure

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Bijlagen