Privacyverklaring

De gemeente Losser verwerkt persoonsgegevens zodat zij haar wettelijke en publieke taken kan uitvoeren. De Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die de gemeente Losser verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken met u als burger.

Op deze pagina

Bescherming van uw persoonsgegevens
Gebruik van persoonsgegevens door de gemeente
Plichten en verantwoordelijkheden van de gemeente
Bewaartermijn
Verstrekking aan andere organisaties
Uw rechten
Inzagerecht
Gegevensbescherming in het domein werk, zorg en jeugdhulp
Gebruik van het platform
Telefoon- en whatsapp-gesprekken
Meer informatie
Contact
Wijziging Privacyverklaring

Bescherming van uw persoonsgegevens

De gemeente Losser gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst de gemeente u naar de website van de autoriteitpersoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens door de gemeente

De gemeente voert alleen taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners en bezoekers. De gemeente gebruikt hiervoor soms persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers. Als u in Losser woont houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en Burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP).

Als u iets wilt regelen of aanvragen via www.losser.nl, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres van u nodig om u goed te kunnen helpen.

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de gemeente bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Verder kan de gemeente gegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen en om fraude te bestrijden.

Plichten en verantwoordelijkheden van de gemeente

De gemeente heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan die hierboven beschreven gebruikt.

In sommige gevallen moet de gemeente u eerst informeren en wanneer nodig om toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Daarnaast neemt de gemeente de nodige beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn.

Bewaartermijn

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan andere organisaties

De gemeente verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling.

Met organisaties die - in opdracht van de gemeente - uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt:

  • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen
  • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst
  • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan de gemeente om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen
  • Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke
  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking

Inzagerecht

Als u een aanvraag wilt doen tot inzage in uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Losser, via het algemene nummer 053 - 537 74 44 of via fgb@losser.nl.

De gemeente reageert schriftelijk binnen 4 weken. U kunt daarna aan de gemeente vragen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt. Ook hierop reageert de gemeente binnen 4 weken. Wij vragen u altijd om u te identificeren.

Gegevensbescherming in het domein werk, zorg en jeugdhulp

Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente een aantal taken erbij gekregen op het gebied van werk, zorg en jeugdhulp. Een aantal van deze taken wordt uitgevoerd door hulpverleners van wijkteams van de gemeente. In deze teams werken verschillende professionals met elkaar samen. Om u zo goed mogelijk te helpen moeten zij informatie; zoals persoonsgegevens, gezinssituatie en persoonlijke situatie, met elkaar uitwisselen. Hierbij houden zij zich aan de plichten die de gemeente heeft om de persoonsgegevens van inwoners te beschermen. Omdat het erg belangrijk is dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd hebben de gemeente en de diverse hulpverlenende instanties ook schriftelijke werkafspraken gemaakt in de vorm van een verwerkersovereenkomst.

Als u vragen heeft over gegevensbescherming in het domein werk, zorg of jeugdhulp dan kunt u altijd terecht bij uw vaste contactpersoon/wijkcoach die uw persoonsgegevens wil of moet gebruiken.

Gebruik van het platform

www.losser.nl kan linken naar websites van anderen. De gemeente Losser is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet en regelgeving door deze derden.

Telefoon- en whatsappgesprekken

Telefoon- en whatsappgesprekken kunnen door de gemeente worden bewaard om de dienstverlening te verbeteren. Gesprekken worden niet langer bewaard dan nodig is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of voor de Functionaris Gegevensbescherming, dan kunt u hierover contact opnemen met de gemeente via het algemene nummer 053 - 537 74 44 of via fgb@losser.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan, zonder waarschuwing, door de gemeente gewijzigd worden. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.losser.nl gepubliceerd zijn.