Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure

Type bekendmaking
overig
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
23-11-2023
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis inclusief bijbehorende bouwwerken op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie K, nummer 6785 met het conceptadres Eepschoer 2 in Overdinkel te verlenen.

Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden ligt met ingang van donderdag 23 november 2023 tot en met woensdag 3 januari 2024 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten kunnen ook via deze website worden ingezien.

Procedure

Zienswijzen

Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.

Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met het team Plannen, vergunnen en handhaven. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.

Bijlagen