Ontwerp-bestemmingsplan “Losser dorp, partiele herziening Enschedesestraat naast nr. 20”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7582AG 20
Publicatiedatum
04-05-2023
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan “Losser dorp, partiele herziening Enschedesestraat naast nr. 20”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 4 mei 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Losser dorp, partiele herziening Enschedesestraat naast nr. 20” met ID nummer NL.IMRO0168.01BP001PH17-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan maakt de bouw van twee vrijstaande huizen mogelijk. Ook krijgt een deel van het plangebied een verkeersbestemming zodat er meer ruimte komt om de straat groener te maken en parkeerplaatsen aan te leggen.  

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 4 mei 2023 tot en met woensdag 14 juni 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Enschedesestraat 21

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken daarnaast bekend dat ook met ingang van donderdag 4 mei 2023 de ontwerp beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder Enschedesestraat 22 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het plan is om voor de geluidsbelasting opde gevel van de woning die georienteerd is op de Enschedesetraat een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen. Vaststelling van de hogere grenswaarden is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Enschedesestraat.

Inzien ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 4 mei 2023 tot en met woensdag 14 juni 2023 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De stukken zijn tevens te raadplegen op deze website.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op de ontwerp beschikking. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Als u uw reactie mondeling kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 3 mei 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen