Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Rood voor Groen Singraven”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
21-12-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Rood voor Groen Singraven” met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp22ph01-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

De duurzame exploitatie en instandhouding van landgoed Singraven staat onder druk. Daarom is met toepassing van Rood voor Groen beleid gezocht naar nieuwe economische dragers. Rood voor Groen beleid houdt in dat door realisatie van nieuw rood inkomsten voor herstel en aanleg van nieuw groen worden gegenereerd. De voorliggende rood voor groen ontwikkeling omvat zeven nieuwe erven, waarvan vijf erven binnen de gemeente Dinkelland en twee erven binnen gemeente Losser. De twee erven binnen gemeente Losser betreffen erve ‘Slinge’ en erve ‘Haboer’ nabij en aangrenzend aan de kern Beuningen. In totaal worden op deze twee erven tien nieuwe woningen gerealiseerd, bestaande uit zowel vrijstaande woningen als starterswoningen. In ruil voor dit ‘nieuwe rood’ wordt er geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden herzien.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Ontwerp beeldkwaliteitsplan “Landgoed Singraven”

Burgemeester en wethouder maken tevens bekend dat gelijktijdig met het bestemmingsplan het  ontwerp beeldkwaliteitsplan “Landgoed Singraven” vanaf donderdag 21 december 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt.

Omschrijving beeldkwaliteitsplan

In de gemeentelijke welstandsnota is geen rekening gehouden met de nieuwe functie voor deze locatie, daarom is voor deze locatie een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan vervangt voor deze locatie de welstandsnota.

Bijlagen