Ontwerp-bestemmingsplan “de Lutte 2020, partiele herziening terrassen” en Ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Terrassen Centrumplein de Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7587AC 4
Publicatiedatum
05-07-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 6 juli 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “de Lutte 2020, partiele herziening terrassen” met ID nummer NL.IMRO0168.03ABP00PH003-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het centrumplein in de Lutte wordt heringericht waarbij er meer ruimte komt voor terrassen. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. Tegelijkertijd wordt een aantal ondergeschikte aanpassingen doorgevoerd in verband met de herinrichting van het centrumplein.    

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 6 juli 2023 tot en met woensdag 16 augustus 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Terrassen Centrumplein de Lutte”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken daarnaast bekend dat ook met ingang van donderdag 6 juli een ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Terrassen Centrumplein de Lutte”  gedurende zes weken ter inzage ligt. Het doel hiervan is tweeledig. Deze vormt het welstandskader voor vergunningplichtige bouwwerken op terrassen zoals terrasschermen en parasols. Daarnaast heeft het een inspirerende functie op die onderdelen die niet vergunningplichtig zijn maar wel belangrijk als het gaat om de uitstraling (meubilair, luifels, plantenbakken, verlichting, etc.) Dit beeldkwaliteitsplan is samen met de horecaondernemers in de Lutte tot stand gekomen.

Inzien beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan ligt met ingang van donderdag 6 juli 2023 tot en met woensdag 16 augustus 2023 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De stukken zijn tevens te raadplegen op deze website..

Procedure

Inspraak

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie indienen op het beeldkwaliteitsplan. Een schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Als u uw reactie mondeling kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 5 juli 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen