Vastgesteld wijzigingsplan “Holsterheurneweg 5, Beuningen”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PR 5
Publicatiedatum
04-10-2023
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan “Holsterheurneweg 5, Beuningen”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat op dinsdag 26 september ’23 het wijzigingsplan “Holsterheurneweg 5, Beuningen” ongewijzigd is vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde wijzigingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp22wp006-0401 ligt met ingang van donderdag 5 oktober 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Met het wijzigingsplan wordt de agrarische bedrijfsactiviteit beëindigd en de bedrijfswoning omgezet naar een burgerwoning. Vanaf donderdag 27 juli 2023 heeft het ontwerp wijzigingsplan voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Inzien wijzigingsplan

Het vastgestelde wijzigingsplan kan met ingang van donderdag 5 oktober 2023 tot en met donderdag 16 november 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 4 oktober 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen