Vastgesteld bestemmingsplan “Overdinkel 2014, partiële herziening Schoolstraat ong.”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BP 207
Publicatiedatum
19-07-2023
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Overdinkel 2014, partiële herziening Schoolstraat ong.”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 11 juli 2023 het  bestemmingsplan “Overdinkel 2014, partiële herziening Schoolstraat ong.” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.01BP0010PH06-0401 ligt met ingang van van donderdag 20 juli 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Met het bestemmingsplan wordt het mogelijk om op een onbebouwd perceel langs de Schoolstraat in Overdinkel (achter de bebouwing aan de Hoofdstraat 207) vier doelgroeponafhankelijke woningen te  bouwen. Als gevolg van deze ontwikkeling moet de openbare ruimte ter hoogte van het plangebied  heringericht worden.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 20 juli 2023 tot en met 31 augustus 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 19 juli 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2.  www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen