Vastgesteld bestemmingsplan “Herziening Snippergroen 2022”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
19-07-2023

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 11 juli 2023 het  bestemmingsplan “Herziening Snippergroen 2022” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.SNIPPERGROEN22-0401 ligt met ingang van donderdag 20 juli 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

In 2016 en de jaren daarna zijn door de gemeente, op grond van de voorwaarden zoals opgenomen in de beleidsnota “Snippergroen 2016” of de beleidsnota “Snippergroen 2021”, percelen snippergroen verkocht. Met dit bestemmingsplan wordt aan deze percelen snippergroen een passende bestemming toegekend.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 20 juli 2023 tot en met 31 augustus 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 19 juli 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen