Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Kruisseltlaan 8 De Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NM 8
Publicatiedatum
18-10-2023
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Kruisseltlaan 8 De Lutte”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 10 oktober 2023 het bestemmingsplan “Buitengebied, Kruisseltlaan 8 De Lutte” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp20ph006-0401 ligt met ingang van van donderdag 19 oktober 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Met het bestemmingsplan wordt het bestemmingsvlak ‘Wonen’ aan de Kruisseltlaan 8 in De Lutte verder van de Kruisseltlaan af gesitueerd. Hierdoor kan aanvrager zijn nieuwe woning op de gewenste locatie bouwen. De bestaande woning met bijgebouw wordt gesloopt. Onderdeel van deze ontwikkeling is de landschappelijke inpassing van het nieuwe erf. 

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 19 oktober 2023 tot en met 30 november 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 18 oktober 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen