Vastgesteld “Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bentheimerstraat 34 de Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NH 34
Publicatiedatum
18-10-2023
Kaart behorende bij: Vastgesteld “Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bentheimerstraat 34 de Lutte”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 10 oktober 2023 het “Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bentheimerstraat 34 de Lutte” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp20ph02-0401 ligt met ingang van van donderdag 19 oktober 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Op het perceel Bentheimerstraat 34 in De Lutte bevindt zich voormalig hotel-restaurant Berg en Dal. Met de herontwikkeling van het perceel wordt de bestaande bebouwing gesloopt en vervangen door een woongebouw met vijf appartementen, één vrijstaande woning en bergingen ten behoeve van de woningen. Om de woningbouwontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden herzien en is een hogere waarde vastgesteld.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 19 oktober 2023 tot en met 30 november 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Bentheimerstraat 34 de Lutte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken daarnaast bekend dat met ingang van donderdag 19 oktober 2023 de beschikking Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bentheimerstraat 34 de Lutte gedurende zes weken ter inzage ligt.

De hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder zijn vastgesteld vanwege het verkeer op de Bentheimerstraat op de gevel van de vijf woonappartementen en de vrijstaande woning van respectievelijk 53 dB, 52 dB, 54 dB, 53 dB, 54 dB en 49 dB. De hoogst mogelijke waarde waarvoor ontheffing kan worden verleend bedraagt 63 dB en wordt niet overschreden. Vaststelling van de hogere waarden is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Bentheimerstraat.

Inzien besluit

Het besluit kan met ingang van donderdag 19 oktober 2023 tot en met 30 november 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De stukken zijn tevens te raadplegen via deze website..

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen deze besluiten per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 18 oktober 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen