Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
18-01-2024

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

  • Een omgevingsvergunning voor het vervangen van een niet monumentale werkplaats door een bedrijfsschuur op het perceel Smuddeweg 3, 7581 PN Losser te verlenen.

Beschrijving

Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden ligt met ingang van donderdag 18 januari 2024 tot en met woensdag 28 februari 2024 ter inzage in het gemeentehuis in Losser.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten kunnen ook via deze website worden ingezien.

Procedure

Zienswijzen

Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.

Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met het team Plannen, vergunnen en handhaven. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.

Bijlagen