Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Bentheimerstraat 53-55 de Lutte”  

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NE 53
Publicatiedatum
16-06-2022
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Bentheimerstraat 53-55 de Lutte”  

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 16 juni 2022 voor iedereen ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 7 juni 2022 vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Bentheimerstraat 53-55” met ID nummer NL.IMRO.0168.p008vzp17023-0401.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan maakt het voornemen om aan de Bentheimerstraat 53-55 de bouw van twee vrijstaande woningen mogelijk. Hierdoor vervalt voor deze percelen de geldende bestemming “Detailhandel”, waarbinnen de bouw van ca 400 m2 aan winkelvloeroppervlakte en een dienstwoning mogelijk waren.

Inzien bestemmingsplan

Het bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 16 juni  tot en met woensdag 27 juli 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Alle stukken kunnen ook via deze website worden bekeken. Het vastgestelde bestemmingsplan (verbeelding en regels, toelichting en de bijbehorende bijlagen) kan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken. 

Beroep

Een belanghebbende kan vanaf donderdag 16 juni 2022 tot en met woensdag 27 juli 2022 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 28 juli 2022, tenzij binnen de termijn van terinzagelegging in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder Bentheimerstraat 53-55

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 16 juni 2022 het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Bentheimerstraat 53-55 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het plan is om voor de geluidsbelasting op de gevel van twee nieuw te bouwen woningen op het perceel Bentheimerstraat 53-55 een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen. Die hogere grenswaarde bedraagt maximaal 55 dB (voor de te bouwen woning Bentheimerstraat 53) en maximaal 54 dB (voor de te bouwen woning Bentheimerstraat 55).

De hoogst mogelijke waarde waarvoor ontheffing kan worden verleend bedraagt 63 dB. Vaststelling van de hogere grenswaarden is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Bentheimerstraat.

Inzien besluit

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van van donderdag 16 juni  tot en met woensdag 27 juli 2022  tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De stukken zijn tevens te raadplegen op deze website.

Beroep

Een belanghebbende kan vanaf donderdag 16 juni 2022 tot en met woensdag 27 juli 2022 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling hogere grenswaarden treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan met het oog op een spoedeisend belang, de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Losser, 15 juni 2022

Procedure

Publicatie

  1. De week van Losser
  2.  www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen