Vastgesteld Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat 199

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CS 199
Publicatiedatum
11-01-2024

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2023 het bestemmingsplan “Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat 199” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.01BP001PH18-0401 ligt met ingang van van donderdag 11 januari 2024 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Op de locatie Gronausestraat 199 bevindt zich het voormalig restaurant De Orchidee. Aanvrager is voornemens om de huidige bebouwing te slopen en een appartementengebouw te realiseren met 15 appartementen. Om deze ontwikkeling mogelijk te kunnen maken moet het bestemmingsplan worden herzien.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 11 januari 2024 tot en met 22 februari 2024 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en via www.ruimtelijkeplannen.nl of https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer worden bekeken.

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Gronausestraat 199 in Losser

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken daarnaast bekend dat met ingang van donderdag 11 januari 2024 de beschikking hogere waarden Wet geluidhinder Gronausestraat 199 in Losser gedurende zes weken ter inzage ligt.

De hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder zijn vastgesteld vanwege de geluidsbelasting door het wegverkeer op de Gronausestraat op de gevels van de nieuw te bouwen woningen aan de Gronausestraat 199 in Losser. Vaststelling van de hogere waarden is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde van 48 dB. De maximale geluidsbelasting op de gevels van de woningen varieert tussen de 49 dB en 59 dB. De hoogst mogelijke waarde waarvoor ontheffing kan worden verleend bedraagt 63 dB en wordt niet overschreden.

Inzien besluit

Het besluit ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Het besluit kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De stukken zijn tevens te raadplegen via deze website.

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen deze besluiten per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 10 januari 2024

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen