Vastgesteld bestemmingsplan “de Lutte 2020, partiele herziening terrassen” en Ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Terrassen Centrumplein de Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
11-04-2024
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “de Lutte 2020, partiele herziening terrassen” en Ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Terrassen Centrumplein de Lutte”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 19 maart 2024 het  bestemmingsplan “de Lutte 2020, partiele herziening terrassen”gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.03ABP00PH003-0401 ligt met ingang van donderdag 11 april 2024 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Het centrumplein in de Lutte wordt heringericht waarbij er meer ruimte komt voor terrassen. Het bestemmingsplan is hierop aangepast. Tegelijkertijd wordt een aantal ondergeschikte aanpassingen doorgevoerd in verband met de herinrichting van het centrumplein. Bij het vaststellen van het plan is één wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan opgenomen. Met deze wijziging wordt verduidelijkt dat deze planregeling voorrang heeft op de “nadere regels terrassen” die eveneens nog van toepassing zijn.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 11 april 2024 tot en met 22 mei 2024 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vastgesteld beeldkwaliteitsplan “Terrassen Centrumplein de Lutte”

Burgemeester en wethouder maken tevens bekend dat gelijktijdig met het bestemmingsplan de raad op 19 maart 2024 het  beeldkwaliteitsplan “Terrassen Centrumplein de Lutte” heeft vastgesteld. Het vastgestelde beeldskwaliteitsplan ligt met ingang van donderdag 11 april 2024 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving beeldkwaliteitsplan

Het doel van dit beeldkwaliteitsplan is tweeledig. Deze vormt het welstandskader voor vergunningplichtige bouwwerken op terrassen zoals terrasschermen en parasols. Daarnaast heeft het een inspirerende functie op die onderdelen die niet vergunningplichtig zijn maar wel belangrijk als het gaat om de uitstraling (meubilair, luifels, plantenbakken, verlichting, etc.) Dit beeldkwaliteitsplan is samen met de horecaondernemers in de Lutte tot stand gekomen.

Inzien beeldkwaliteitsplan

Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Het beeldkwaliteitsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het beeldkwaliteitsplan kan ook via www.losser.nl/Actueel/Bekendmakingen worden bekeken.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.

Losser, 10 april 2024

Procedure

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen