Vastgesteld “Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Natuurbegraafplaats op Aust”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LA 2
Publicatiedatum
09-11-2023
Kaart behorende bij: Vastgesteld “Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Natuurbegraafplaats op Aust”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 10 oktober 2023 het “Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Natuurbegraafplaats op Aust” gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.BP008vzp1703-0401 ligt met ingang van donderdag 9 november 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om in een bosgebied van 18,25 hectare langs de Zandhuizerweg in De Lutte, 11,2 hectare mede te gebruiken voor een natuurbegraafplaats. Het medegebruik van het bosgebied als natuurbegraafplaats levert inkomsten op die ingezet kunnen worden voor het versterken, verbeteren en onderhouden van het bosgebied met paden. Daarnaast wordt ook aanvullend geïnvesteerd in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.

Bij het vaststellen van het plan zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan opgenomen. In hoofdstuk 3 van de Nota van zienswijzen worden deze wijzigingen opgesomd. Daarnaast is met amendement nog een aanvullende wijziging doorgevoerd in de regels van het bestemmingsplan, te weten:

in artikel 3.3.2, onder c, sub 2 zijn de woorden ‘in het elders binnen de gemeente Losser’ vervangen door ‘in het elders in het Lutterzand’.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 9 november 2023 tot en met 21 december 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vastgesteld beeldkwaliteitsplan “Bebouwing natuurbegraafplaats op Aust”

Burgemeester en wethouder maken tevens bekend dat gelijktijdig met het bestemmingsplan de raad op 10 oktober 2023 het  beeldkwaliteitsplan “Bebouwing natuurbegraafplaats op Aust” heeft vastgesteld. Het vastgestelde beeldskwaliteitsplan ligt met ingang van van donderdag 9 november 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving beeldkwaliteitsplan

In de gemeentelijke welstandsnota is geen rekening gehouden met de nieuwe functie voor deze locatie, daarom is voor deze locatie een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan vervangt voor deze locatie ingevolge artikel 12a Woningwet de welstandsnota.    

Inzien beeldkwaliteitsplan

Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Het beeldkwaliteitsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het beeldkwaliteitsplan kan ook via www.losser.nl/Actueel/Bekendmakingen worden bekeken.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.

Losser, 8 november 2023

Procedure

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen