Vastgesteld bestemmingsplan ‘ Het Stien’n hofje’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586AD 209
Publicatiedatum
07-10-2021

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 28 september 2021 het  bestemmingsplan ‘Het Stien’n hofje’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.01BP010PH05-0401 ligt met ingang van donderdag 7 oktober 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van een bedrijfsbestemming op het perceel aan de Kerkhofweg 209 en Veldkamp 1 in Overdinkel in een woonbestemming om hier op het perceel Veldkamp 1 een aantal van 19 koopwoningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond te bouwen in de vorm van een hofje en te voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Het Stien’n hofje’ kan met ingang van donderdag 7 oktober 2021 tot en met woensdag 17 november 2021 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende:

  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • die op grond van het Aarhus-arrest van het Europese Hof van Justitie van mening is direct belanghebbende te zijn;

kan vanaf donderdag 7 oktober 2021 tot en met woensdag 17 november 2021 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op donderdag 18 november 2021, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 6 oktober 2021

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen