Vastgesteld bestemmingsplan “Losser dorp, partiele herziening Enschedesestraat naast nr. 20”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582AG 20
Publicatiedatum
07-12-2023

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 14 november 2023 het  bestemmingsplan “Losser dorp, partiele herziening Enschedesestraat naast nr. 20” heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.01BP001PH17-0401  ligt met ingang van donderdag 7 december 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan maakt de bouw van twee vrijstaande huizen mogelijk. Ook krijgt een deel van het plangebied een verkeersbestemming zodat er meer ruimte komt om de straat groener te maken en parkeerplaatsen aan te leggen.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 7 december 2023 tot en met woensdag 17 januari 2024 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 6 december 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen