Bekendmaking voornemen tot een koopovereenkomst

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
07-12-2023

De gemeente Losser heeft het voornemen om de navolgende koopovereenkomst te sluiten.

Beschrijving

Het betreft het navolgende kadastrale perceel:

  • een gedeelte ter grootte van circa 43 m² van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G nummer 4003.

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen. Uit dit arrest volgt onder andere dat de gemeente onroerende zaken/registergoederen openbaar moet aanbieden, zodat iedere serieuze gegadigde kenbaar kan maken dat hij in aanmerking wenst te komen voor een koopovereenkomst of andere overeenkomsten tot vestiging of overdracht van zakelijke rechten.

Deze mededingingsruimte hoeft niet te worden geboden als bij voorbaat al vaststaat of mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de gronduitgifte.

De gemeente Losser heeft hiervoor de navolgende motivering:

  • Het te verkopen perceel kan worden aangemerkt als snippergroen. Op grond van de nota “Beleidsnota snippergroen 2021” van de gemeente Losser kunnen uitsluitend eigenaren van aanliggende percelen stroken snippergroen (vallende onder de uitzonderingen) kopen;
  • Het perceel grenst volledig aan het naastgelegen perceel Tjaskermolen 36 en grenst niet aan     andermans eigendom (met uitzondering de watergang gelegen in openbare ruimte).

Gezien vorenstaande meent de gemeente Losser dat de aangrenzende eigenaar de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de (beoogde) koopovereenkomst.

Tegen de voorgenomen overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaar of beroep in de zin van de Algemene wet Bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld.

Procedure

Als u zich niet kunt verenigen met dit hiervoor beschreven voornemen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan de gemeente Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht om tegen het voornemen op te komen. Ook vervalt dan het recht op schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook. De reden voor het opnemen van deze vervaltermijn is dat de gemeente Losser en haar contractspartij onredelijk worden benadeeld als derden na voornoemde vervaltermijn nog tegen het aangaan van de koopovereenkomst zouden kunnen opkomen. De gemeente zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Met deze publicatie geeft de gemeente Losser uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).