Vastgesteld bestemmingsplan “Losser Dorp partiële herziening Enschedesestraat 21 te Losser”  

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582AE 21
Publicatiedatum
31-03-2022

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 31 maart voor iedereen ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 8 maart 2022 vastgestelde bestemmingsplan “Losser Dorp partiële herziening Enschedesestraat 21 te Losser” met ID nummer NL.IMRO0168.BP01PH16-0401.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het plan voorziet in de bouw van zeven starterwoningen op het perceel waar in het verleden de Martinusschool stond. De woningen worden gesitueerd in twee blokken aan de Zweermanstraat. Het parkeren wordt opgelost door toevoeging van een aantal langparkeerplaatsen aan de Zweermanstraat. Daarnaast wordt een extra parkeerterrein gerealiseerd aan de achterzijde. Ten opzichte van de besluiten die als ontwerp ter inzage hebben gelegen zijn twee wijzigingen doorgevoerd.

  • Binnen de bestemming ‘Wonen’ wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen dat een geluidwerende voorziening moet worden opgericht waarbij tevens wordt bepaald dat deze duurzaam in stand moet worden gehouden;
  • Op de verbeelding wordt hiervoor een aanduiding opgenomen.

Inzien bestemmingsplan

Het bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 31 maart 2022 tot en met woensdag 11 mei 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Alle stukken kunnen ook via deze website worden bekeken. Het vastgestelde bestemmingsplan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Besluit Wet geluidhinder Enschedesestraat 21 te Losser

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken daarnaast bekend dat ook met ingang van donderdag 31 maart 2022 de beschikking Besluit Wet geluidhinder Enschedesestraat 21 gedurende zes weken ter inzage ligt. De hogere grenswaarden bedragen respectievelijk 57, 51, 52, 53 en 49 dB. De hoogst mogelijke waarde waarvoor ontheffing kan worden verleend bedraagt 63 dB. Vaststelling van de hogere grenswaarden is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat voor een aantal woningen niet voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Enschedesestraat.

Beroep

Een belanghebbende kan vanaf donderdag 31 maart 2022 tot en met woensdag 11 mei 2022 tegen deze besluiten per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking op 13 mei 2022, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 30 maart 2022

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen