Ontwerp-bestemmingsplan “bestemmingsplan Facetregeling kruimelgevallen”

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
30-11-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 30 november 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “bestemmingsplan Facetregeling kruimelgevallen” met ID nummer NL.IMRO.0168.KRUIMELGEVALLEN-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Als de omgevingswet vanaf 1 januari 2024 in werking treedt, is er geen onderscheid meer tussen binnenplanse en buitenplanse afwijkingsmogelijkheden. De afwijkingsmogelijkheden die in het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) staan, komen te vervallen. De consequentie van het vervallen van deze wet is, dat de kleinere afwijkingen zwaarder (uitgebreide ruimtelijke onderbouwing en langs college) behandeld moeten worden.

Om te voorkomen dat alle kleine/ lichte afwijkingen zwaarder behandeld moeten worden, kan een facetregeling kruimelgevallen vastgesteld worden. Hierdoor is mogelijk om specifieke “kleine” afwijkingen van het bestemmingsplan, binnenplans af te handelen. Hiermee wordt een mogelijk zwaardere buitenplanse toetsing op het criterium evenwichtige toedeling aan functies aan locaties bespaard.

Om dit mogelijk te maken is het “bestemmingsplan facetregeling kruimelgevallen” door het college vastgesteld.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 30 november 2023 tot en met woensdag 10 januari 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website  en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 29 november 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad