Ontwerp-bestemmingsplan “Losser Dorp partiële herziening Enschedesestraat 21 te Losser”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7582AE 21
Publicatiedatum
24-11-2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 25 november 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Losser Dorp partiële herziening Enschedesestraat 21 te Losser” met ID nummer NL.IMRO0168.BP01PH16-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het plan voorziet in de bouw van zeven starterwoningen op het perceel waar in het verleden de Martinusschool gesitueerd was. De woningen worden gesitueerd in twee blokken aan de Zweermanstraat. Het parkeren wordt opgelost door toevoeging van een aantal langparkeerplaatsen aan de Zweermanstraat. Daarnaast wordt een extra parkeerterrein gerealiseerd aan de achterzijde.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 25 november 2021 tot en met 5 januari 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Enschedesestraat 21

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken daarnaast bekend dat ook met ingang van donderdag 25 november 2021 de ontwerp beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder Enschedesestraat 21 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het plan is om voor de geluidsbelasting op de gevel van een aantal woningen op het perceel een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen. Vaststelling van de hogere grenswaarden is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Enschedesestraat.

Inzien ontwerp-beschikking

De ontwerp beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 25 november 2021 tot en met woensdag 5 januari 2022 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De stukken zijn tevens te raadplegen op deze website.

Procedure

Zienswijzen 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op de ontwerp beschikking. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Als u uw reactie mondeling kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 24 november 2021

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 
  3. Staatscourant

Bijlagen