Vastgesteld bestemmingsplan“Kroepsweg 1, de Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587RJ 1
Publicatiedatum
25-04-2024
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan“Kroepsweg 1, de Lutte”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 16 april 2024 het bestemmingsplan “Kroepsweg 1, de Lutte” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.BPH001PH09-0401 ligt met ingang van van donderdag 25 april 2024 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Aan de Kroepsweg 1 in De Lutte staat het zogenoemde centrumgebouw van het Luttermolenveld. Met de herontwikkeling/ transformatie wordt het gebouw gesplitst in drie gebouwen. Twee gebouwen worden herontwikkeld met in totaal 37 appartementen. Het andere gebouw blijft in gebruik als sporthal. Daarnaast wordt het buitenterrein heringericht met groen, waterberging en de benodigde parkeerplaatsen. Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden herzien en is een hogere waarde vastgesteld.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 25 april 2024 tot en met 6 juni 2024 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Bentheimerstraat 34 de Lutte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken daarnaast bekend dat met ingang van donderdag 25 april 2024 de beschikking hogere waarden Wet geluidhinder centrumgebouw Luttermolenveld, De Lutte gedurende zes weken ter inzage ligt.

De hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder zijn vastgesteld vanwege het verkeer op de Bentheimerstraat op de gevels van één woongebouw van maximaal 52 dB. Vaststelling van de hogere waarde is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Bentheimerstraat. De hoogst mogelijke waarde waarvoor ontheffing kan worden verleend bedraagt 63 dB en wordt niet overschreden.

Inzien besluit

Het besluit kan met ingang van donderdag 25 april 2024 tot en met 6 juni 2024 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De stukken zijn tevens te raadplegen via deze website.

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen deze besluiten per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 24 april 2024

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen