Ontwerp-wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied wijzigingsplan Fleuerweg 1, Overdinkel”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7586RH 1
Publicatiedatum
23-12-2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 23 december 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied wijzigingsplan Fleuerweg 1, Overdinkel” met ID nummer NL.IMRO.0168.BP008vzp20wp002-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het plan voorziet in een Rood voor Rood ontwikkeling aan het voormalige agrarische bedrijfsperceel aan de Fleuerweg 1 in Overdinkel. De ontwikkeling ziet toe op de sloop van landschapsontsierende bebouwing, sanering van overtollige erfverharding en landschappelijke inpassing. Ter compensatie wordt het recht op een compensatiewoning verkregen. De geldende agrarische bedrijfsbestemming wordt gewijzigd naar een woonbestemming. De bestaande voormalige bedrijfswoning blijft behouden, maar wordt als gevolg van de bestemmingswijziging omgezet naar een reguliere woning. Tevens wordt hierbij een extra bijgebouw gerealiseerd.

Inzien wijzigingsplan

Het ontwerp wijzigingsplan kan met ingang van donderdag 23 december 2021 tot en met woensdag 2 februari 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels met bijlagen) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-wijzigingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het College van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 23 december 2021

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen