Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Losser

Type bekendmaking
overig
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581CC 5
Publicatiedatum
23-12-2021
Kaart behorende bij: Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Losser

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van de Omgevingsvisie gemeente Losser vanaf donderdag 23 december 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Beschrijving

Waarom een omgevingsvisie?

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet voegt 26 wetten in het ruimtelijke/fysieke domein samen tot één wet. Alle regels over de fysieke leefomgeving vallen dan onder één wet. Het opstellen van een omgevingsvisie is een verplichting voor elke overheid in het kader van de Omgevingswet.

Wat is de “Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Losser”?

De omgevingsvisie heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente Losser, dus op alle kernen en het buitengebied.
De omgevingsvisie biedt een vooruitblik op de leefomgeving tot het jaar 2040. Het is een langetermijnvisie op hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de leefomgeving. Het biedt een stip aan de horizon voor de ambities en doelstellingen met als doelstelling te komen tot een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

De visie is opgesteld vanuit een integraal perspectief. Dat wil zeggen dat het niet alleen gaat om ruimtelijke vraagstukken en ontwikkelingen. Sociale ontwikkelingen en karakteristieken hebben, evenals economische ontwikkelingen namelijk invloed op de invulling van de leefomgeving. Alles wat je ziet, voelt en ruikt komt terug in deze visie. We verstaan hieronder het geheel van onder andere ruimte, water, bodem, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur, sociale cohesie, sociaal domein en cultureel erfgoed. Deze onderdelen zijn in samenhang bekeken en vertaald naar de leefomgeving en de toekomst.

Met het opstellen van de omgevingsvisie geven we richting en inspireren en motiveren we onze inwoners, onze ondernemers en onze maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de visie. Samen bereiden we ons voor op de toekomst van onze gemeente.

Wanneer en waar liggen stukken ter inzage?

Het ontwerp van de Omgevingsvisie kunt u vanaf 23 december 2021 digitaal inzien op  www.omgevingsvisielosser.nl en www.losser.nl. Het is ook mogelijk het ontwerp van de Omgevingsvisie, op afspraak, in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer G. Kwekkeboom, t. 06 12703580 . In verband met de geldende coronamaatregelen vragen wij u alleen  naar het gemeentehuis te komen indien dit strikt noodzakelijk is en uitsluitend op afspraak.

Op verzoek is het mogelijk om een analoge versie van de concept Omgevingsvisie toe te sturen. Ook hiervoor neemt u contact op met de heer G. Kwekkeboom, t. 06 12703580.

Procedure

Reageren op de omgevingsvisie?

Iedereen kan vanaf 23 december 2021 voor de duur van zes weken, schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerp van de Omgevingsvisie gemeente Losser.  Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van de gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser of via info@gemeentelosser.nl.  Wij vragen u hierbij het zaaknummer 19Z02496 te vermelden.
Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u -ook binnen de genoemde termijn- een afspraak maken met de heer G. Kwekkeboom van de eenheid O&S, t.  06 12703580. 

Wat is het vervolg?

Na de inspraakperiode worden alle reacties verzameld en gedeeld met de gemeenteraad. De gemeenteraad weegt deze mee bij de besluitvorming over de vaststelling van de  Omgevingsvisie.

Losser, 22 december 2021

Bijlagen