Stichting Edwina van Heek: Bekendmaking voornemen tot verkoop perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie A nummer 2627 (rechter gedeelte)

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
20-12-2023

De gemeente Losser heeft het voornemen om het volgende perceel te verkopen.

Beschrijving

Het betreft het navolgende kadastrale perceel:

  • een gedeelte ter grootte van circa 577 m² van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie A nummer 2627 (rechter gedeelte).

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen. Uit dit arrest volgt onder andere dat de gemeente onroerende zaken/registergoederen openbaar moet aanbieden, zodat iedere serieuze gegadigde kenbaar kan maken dat hij in aanmerking wenst te komen voor een koopovereenkomst of andere overeenkomsten tot vestiging of overdracht van zakelijke rechten. 

Deze mededingingsruimte hoeft niet te worden geboden als bij voorbaat al vaststaat of mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de gronduitgifte.

De gemeente Losser heeft hiervoor navolgende motivering:

  • de voorgenomen verkoop en levering dient het algemene belang, zijnde de landgoedverstrekkende maatregelen rondom en op het Singraven;
  • de gemeente Losser wil de gronden uitsluitend uitgeven ten behoeve van een integrale ontwikkeling die zijn opgenomen op de gemeentelijke projectenlijst ‘Singraven gaat voor groen’ d.d. 21 oktober 2016;
  • de gemeente wil de grond verkopen aan een partij die bereid en juridisch gezien in staat is om de integrale ontwikkeling van deze locaties uit te voeren;
  • de voorgenomen verkoop is benodigd voor de realisatie van het ommetje Beuningen en hiermee een belangrijke kwaliteitsprestatie ter uitvoering van de integrale gebiedsontwikkeling;
  • het ommetje Beuningen kan alleen door deze voorgenomen verkoop volledig gerealiseerd worden;
  • de Nieuw Groen maatregelen zijn essentieel voor en passen volledig in de Rood voor Groen regeling en de gemeente projectenlijst ‘Singraven gaat voor groen’. De voorgenomen verkoop maakt deel uit van de Nieuw Groen maatregelen die in onderlinge samenhang worden ontwikkeld door en namens de Stichting Edwina van Heek;
  • voor het realiseren van met name de starterswoningen op Erve Slinge (onderdeel van de Rood voor Groen ontwikkeling) acht de gemeente, met in achtneming van haar woningbouwopgave, het wenselijk dat de koper tot een spoedige ontwikkeling kan overgaan.

Gezien vorenstaande meent de gemeente Losser dat de beoogde partij de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de (beoogde) koopovereenkomst.

Tegen de voorgenomen overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaar of beroep in de zin van de Algemene wet Bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld.

Als u van mening bent dat u ook als mogelijke gegadigde meegenomen moet worden, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de bevoegde voorzieningenrechter. Wanneer u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde op of uiterlijk vóór het verstrijken van de 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan gemeente@losser.nl.

Procedure

Indien er binnen voornoemde termijn geen kort geding aanhangig is gemaakt, dan vervalt het recht om tegen het voornemen op te komen. Ook vervalt dan het recht op schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook. De reden voor het opnemen van deze vervaltermijn is dat de gemeente Losser en haar contractspartij onredelijk worden benadeeld als derden na voornoemde vervaltermijn nog tegen het aangaan van de koopovereenkomst zouden kunnen opkomen. De gemeente zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Met deze publicatie geeft de gemeente Losser uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).