Aangrenzend grondeigenaar: Bekendmaking voornemen tot verkoop perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie A nummer 2627 (linker gedeelte)

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
21-12-2023

De gemeente Losser heeft het voornemen om het volgende perceel te verkopen.

Beschrijving

Het betreft het navolgende kadastrale perceel:

  • een gedeelte ter grootte van circa 577 m² van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie A nummer 2627 (linker gedeelte).

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen. Uit dit arrest volgt onder andere dat de gemeente onroerende zaken/registergoederen openbaar moet aanbieden, zodat iedere serieuze gegadigde kenbaar kan maken dat hij in aanmerking wenst te komen voor een koopovereenkomst of andere overeenkomsten tot vestiging of overdracht van zakelijke rechten.

Deze mededingingsruimte hoeft niet te worden geboden als bij voorbaat al vaststaat of mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de gronduitgifte. In dit geval heeft de gemeente Losser één serieuze gegadigde voor de gronduitgifte.

De gemeente Losser heeft hiervoor de navolgende motivering:

  • Verkoop van het overblijvende gedeelte van het perceel A2627 aan aangrenzend grondeigenaar passend is binnen de uitgangspunten van het plan en de    landgoedversterkende maatregelen rondom en op het Singraven, omdat hiermee een verantwoorde ontwikkeling van het gebied geborgd blijft en zowel de gemeente als SEvH hun ambities onverkort kunnen realiseren;
  • Een ‘stand alone’ verkoop van het overblijvende gedeelte van het perceel niet gewenst is, omdat de strook zeer beperkt een zelfstandige functie heeft vanwege zijn oppervlakte, vorm en bereikbaarheid;
  • Omdat het perceel met kadastrale aanduiding gemeente Losser, sectie A, nummer 3043 al in    eigendom aan aangrenzend grondeigenaar toebehoort en het overblijvende gedeelte van het perceel A2627 volledig grenst aan het perceel van aangrenzend grondeigenaar en verder niet grenst aan andermans eigendom (uitgezonderd de openbare weg).

Gezien vorenstaande meent de gemeente Losser dat de beoogde partij de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de (beoogde) koopovereenkomst.

Tegen de voorgenomen overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaar of beroep in de zin van de Algemene wet Bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld.

Procedure

Als u van mening bent dat u ook als mogelijke gegadigde meegenomen moet worden, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de bevoegde voorzieningenrechter. Wanneer u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde op of uiterlijk vóór het verstrijken van de 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan gemeente@losser.nl.