Bekendmaking voornemen tot bruikleenovereenkomst

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
18-10-2023
Kaart behorende bij: Bekendmaking voornemen tot bruikleenovereenkomst

Voor de bouw van een schuur in het kerkdorp De Lutte wenst de gemeente Losser een gedeelte van het navolgende perceel beschikbaar te stellen:

  • een gedeelte ter grootte van circa 70 m² van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie O nummer 1024.

Beschrijving

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen. Uit dit arrest volgt onder andere dat de gemeente onroerende zaken/registergoederen openbaar moet aanbieden, zodat iedere serieuze gegadigde kenbaar kan maken dat hij in aanmerking wenst te komen voor een koopovereenkomst of andere overeenkomsten tot vestiging of overdracht van zakelijke rechten.

Deze mededingingsruimte hoeft niet te worden geboden als bij voorbaat al vaststaat of mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de gronduitgifte.

Voor de gemeente Losser is de huidige serieus gegadigde de enige partij die in aanmerking komt voor de (beoogde) bruikleen-overeenkomst. De redenen voor het aangaan van deze overeenkomst met de huidige partij zijn de navolgende:

Het betreft nieuw te creëren maatschappelijk vastgoed. De doelstelling en het concrete gebruik zijn ten behoeve van het algemeen belang voor het dorp De Lutte;

Op deze locatie zijn met de huidige serieus gegadigde meerdere overeenkomsten gesloten met betrekking tot het aanwezige maatschappelijk vastgoed;

Over het gebruik van deze grond en deze locatie zijn reeds in 2017 afspraken gemaakt; de (beoogde) gebruiksovereenkomst vloeit voort uit deze afspraken.

Als u van mening bent dat u ook als mogelijke gegadigde meegenomen moet worden, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de bevoegde voorzieningenrechter. Wanneer u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde op of uiterlijk vóór het verstrijken van de 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan gemeente@losser.nl.

Procedure

Als er binnen voornoemde termijn geen kort geding aanhangig is gemaakt, dan vervalt het recht om tegen het voornemen op te komen. Ook vervalt dan het recht op schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook. De reden voor het opnemen van deze vervaltermijn is dat de gemeente Losser en haar contractspartij onredelijk worden benadeeld als derden na voornoemde vervaltermijn nog tegen het aangaan van de bruikleenovereenkomst zouden kunnen opkomen. De gemeente zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Met deze publicatie geeft de gemeente Losser uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).