Ontwerp beleidsnotitie “Buitengebied met ruimtelijke kwaliteit”

Type bekendmaking
overig
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
17-11-2021

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de ontwerp beleidsnotitie “Buitengebied met ruimtelijke kwaliteit ter inzage ligt.

Beschrijving

Deze beleidsnotitie voorziet in beleidsinstrumenten om sloop en hergebruik van voormalige agrarische gebouwen te faciliteren. Ook voorziet dit beleid in actualisatie van aanpalend beleid. Een en ander gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied.

Ter inzage

Het ontwerp beleid ligt op grond van de “Inspraakverordening Losser 2004” met ingang van donderdag 18 november 2021 gedurende een periode van zes weken ter inzage. Het ontwerpbeleid kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser en kan ook via www.losser.nl/bekendmakingen worden bekeken.

Procedure

Inspraakmogelijkheid

Gedurende de termijn dat het ontwerp beleid ter inzage ligt kunnen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken) nog mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser, onder vermelding van “zienswijze beleidsnotitie Buitengebied met ruimtelijke kwaliteit”. Uw zienswijze zal door de gemeenteraad worden betrokken bij de vaststelling.

Losser, 17 november 2021

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl
3.            Gemeenteblad

Bijlagen