Bekendmaking voornemen tot bruikleenovereenkomsten in verband met terugplaatsing objecten

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
15-11-2023
Kaart behorende bij: Bekendmaking voornemen tot bruikleenovereenkomsten in verband met terugplaatsing objecten

In het kerkdorp De Lutte zijn, in verband met werkzaamheden door de gemeente Losser, een aantal objecten in eigendom van Stichting Dorpsbelangen en Carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes tijdelijk weggehaald en opgeslagen.

Beschrijving

En een aantal objecten bevinden zich al jarenlang in de openbare ruimte zonder dat er een overeenkomst aan ten grondslag ligt. Het betreft cultuur-historische objecten die van belang zijn voor de inwoners van het kerkdorp De Lutte.

Voor (de terugplaatsing van) deze objecten wenst de gemeente Losser de navolgende gedeeltes van percelen beschikbaar te stellen/zijn beschikbaar gesteld:

  1. een gedeelte ter grootte van circa 0,7921 m² van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie O nummer 1423, voor plaatsing van de dorpspomp in het centrum van De Lutte;
  2. een gedeelte ter grootte van circa 12,58 m² van het perceel, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie O nummer 1423, voor de plaatsing van welkomststenen (Plechelmusstraat);
  3. een gedeelte ter grootte van circa 12,58 m² van de percelen kadastraal bekendgemeente Losser, sectie O nummer 1321 en kadastraal bekend gemeente Losser, sectie D nummer 5315, voor de plaatsing van welkomststenen (Lossersestraat);
  4. een gedeelte ter grootte van circa 11,6 m² van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie D nummer 5224 voor de plaatsing van welkomsstenen (Kroepsweg);
  5. een gedeelte ter grootte van circa 6,9 m² van het perceel, het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie O nummer 1398, voor de plaatsing van welkomststenen (Dorpsstraat);
  6. een gedeelte ter grootte van circa 1,5 m² van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie O nummer 1423, voor de plaatsing van het Tuffelkeerlke (Plechelmusstraat);
  7. een gedeelte ter grootte van circa 1,5 m² van het perceel, het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie O nummer 1423, voor de plaatsing van kunstobject Heebing (Lossersestraat).

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen. Uit dit arrest volgt onder andere dat de gemeente onroerende zaken/registergoederen openbaar moet aanbieden, zodat iedere serieuze gegadigde kenbaar kan maken dat hij in aanmerking wenst te komen voor een koopovereenkomst of andere overeenkomsten tot vestiging of overdracht van zakelijke rechten.

Deze mededingingsruimte hoeft niet te worden geboden als bij voorbaat al vaststaat of mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de gronduitgifte.

Gezien het feit dat deze objecten zich reeds jarenlang in de openbare ruimte bevinden en partijen hierover thans afspraken met elkaar willen vastleggen, meent de gemeente Losser dat deze partijen (eigenaren van deze objecten) de enige serieuze gegadigden zijn die in aanmerking komen voor de (beoogde) bruikleenovereenkomsten.

Tegen de voorgenomen overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaar of beroep in de zin van de Algemene wet Bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld.

Als u zich niet kunt verenigen met dit hiervoor beschreven voornemen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan de gemeente Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser.

Procedure

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht om tegen het voornemen op te komen. Ook vervalt dan het recht op schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook. De reden voor het opnemen van deze vervaltermijn is dat de gemeente Losser en haar contractspartij onredelijk worden benadeeld als derden na voornoemde vervaltermijn nog tegen het aangaan van de bruikleenovereenkomst zouden kunnen opkomen. De gemeente zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Met deze publicatie geeft de gemeente Losser uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).