Voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
16-03-2023

Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) bekend dat het bij besluit van 7 maart 2023 op grond van artikel 6 Wvg gronden voorlopig heeft aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Beschrijving

Het betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummers 9362, 9363, 10503. Een en ander zoals weergegeven op de bij het besluit bijgevoegde kadastrale overzichtstekening en perceelslijst. De percelen zijn nu nog in gebruik zijn als agrarische cultuurgrond. Om in de verdere toekomst regie te kunnen blijven houden op uitbreiding van woningbouw aan de noordzijde van de kern Losser, is het gewenst om een voorkeursrecht te vestigen als bedoeld in de Wvg. Op grond van artikel 6 Wvg kunnen burgemeester en wethouders gronden voorlopig aanwijzen, mits bij het hiertoe strekkend besluit aan die gronden een niet-agrarische bestemming is toegedacht en het gebruik afwijkt van de toegedachte bestemming. Het planologisch voornemen betreft het realiseren van een uitbreidingslocatie voor grootschalige woningbouw. De betreffende percelen zoals opgenomen in de kadastrale overzichtstekening en perceelslijst hebben op grond van het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied nu nog de bestemming ‘Agrarisch – 1’. Het gebruikt wijkt hiermee af van de toegedachte bestemming. Gezien het planologisch voornemen betreft de toegedachte bestemming een niet-agrarische bestemming. 

Het besluit treedt in werking de dag na dagtekening van het gemeenteblad waarin het is bekendgemaakt.

Ter inzage

Het collegebesluit ligt tezamen met bijbehorende bijlagen, bevattende het kadastrale overzicht en een lijst met daarop de aangewezen percelen, met ingang van 16 maart 2023 gedurende zes weken ter inzage in ’t Lossers hoes.

Gevolgen

Het besluit van burgemeester en wethouders heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht van artikel 10 Wvg van toepassing is. Dit houdt in dat de eigenaren van en de eventuele beperkt gerechtigden tot de aangewezen grond, wanneer zij hun (recht op het) eigendom willen overdragen, dit eerst aan de gemeente Losser te koop moeten aanbieden. Het voorkeursrecht heeft dus pas gevolgen als een rechthebbende op het perceel tot verkoop willen overgaan. De eigenaren ontvangen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Zienswijzen

De gemeenteraad dient binnen drie maanden na de vestiging van het voorkeursrecht een besluit tot aanwijzing van de gronden op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg te nemen. Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om gedurende een termijn van zes weken over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel mondeling, hun zienswijzen naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Procedure

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening

Naast de mogelijkheid om tegen het voorgenomen besluit van de gemeenteraad zienswijzen naar voren te brengen, staat er tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders bezwaar en beroep open. Gedurende een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaarschrift (de motivering). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Als de gemeenteraad een definitief besluit inzake het voorkeursrecht neemt, kunnen belanghebbenden eveneens bezwaar maken tegen dat raadsbesluit. Indien belanghebbenden ervoor kiezen om nu reeds bezwaar te maken tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot voorlopige aanwijzing, dan wordt dat bezwaarschrift, zodra het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, op grond van artikel 6, lid 3 Wvg aangemerkt als te zijn gericht tegen het besluit van de raad tot (definitieve) aanwijzing. Met deze regeling wordt voorkomen dat een belanghebbende twee maal bezwaar dient te maken. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Losser, 15 maart 2023

Bijlagen