Mededeling voornemen tot ruiling (gemeente) grond tussen de gemeente en  Nejboer- Hanze B.V.

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581CC 199
Publicatiedatum
16-02-2024
Kaart behorende bij: Mededeling voornemen tot ruiling (gemeente) grond tussen de gemeente en  Nejboer- Hanze B.V.

De gemeente Losser heeft de volgende redenen om grond te ruilen met de beoogd koper.

Beschrijving

  • De gemeente Losser en Nejboer- Hanze B.V hebben een exploitatieovereenkomst gesloten ten behoeve van de ontwikkeling van Gronausestraat 199;
  • Door de grondruil verkrijgt Nejboer- Hanze B.V. de grond welke gelegen is binnen het ontwikkelingsgebied van de Gronausestraat 199 te Losser;
  • De Gemeente Losser verkrijgt middels de grondruil de grond welke onderdeel zal uit maken van het openbaar gebied en waarin kabels en leidingen aanwezig zijn.

Het betreft de navolgende kadastrale percelen:

a. een gedeelte ter grootte van circa 21 m² van de percelen kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N nummer 2168,3650 en 3724;
b. een gedeelte ter grootte van circa 7 m² van de percelen kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N nummer 4511 en 4696.

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen. Uit dit arrest volgt onder andere dat de gemeente onroerende zaken/registergoederen openbaar moet aanbieden, zodat iedere serieuze gegadigde kenbaar kan maken dat hij in aanmerking wenst te komen voor een koopovereenkomst of andere overeenkomsten tot vestiging of overdracht van zakelijke rechten.

Deze mededingingsruimte hoeft niet te worden geboden als bij voorbaat al vaststaat of mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de gronduitgifte.

Er is voor de gemeente geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van concurrentie en/of om mededingenruimte te bieden, omdat vaststaat dat gezien haar grondpositie, de beoogde partij de enige serieuze kandidaat is om een dergelijke ruiling te realiseren.

Tegen de voorgenomen ruiling kunnen geen zienswijzen, bezwaar of beroep in de zin van de Algemene wet Bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld.

Als u zich niet kunt verenigen met dit hiervoor beschreven voornemen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan de gemeente Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht om tegen het voornemen op te komen. Ook vervalt dan het recht op schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook. De reden voor het opnemen van deze vervaltermijn is dat de gemeente Losser en haar contractspartij onredelijk worden benadeeld als derden na voornoemde vervaltermijn nog tegen het aangaan van de ruiling zouden kunnen opkomen. De gemeente zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Procedure

Met deze publicatie geeft de gemeente Losser uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).