Ontwerp “Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat 199”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581CS 199
Publicatiedatum
14-09-2023
Kaart behorende bij: Ontwerp “Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat 199”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 14 september 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp “Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat 199” met ID nummer NL.IMRO.0168.01BP001PH18-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Op de locatie Gronausestraat 199 bevindt zich het voormalig restaurant De Orchidee. Aanvrager is voornemens om de huidige bebouwing te slopen en een appartementengebouw te realiseren met 15 appartementen. Om deze ontwikkeling mogelijk te kunnen maken moet het bestemmingsplan worden herzien.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 14 september 2023 tot en met 25 oktober 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Ontwerp-besluit  hogere waarde Wet geluidhinder Gronausestraat 199 in Losser

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 14 september 2023 de ontwerp beschikking hogere waarden Wet geluidhinder Gronausestraat 199 in Losser gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het voornemens is om hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen vanwege de geluidsbelasting door het wegverkeer op de Gronausestraat op de gevels van de nieuw te bouwen woningen aan de Gronausestraat 199 in Losser. Vaststelling van de hogere waarden is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde van 48 dB. De maximale geluidsbelasting op de gevels van de woningen varieert tussen de 49 dB en 59 dB. De hoogst mogelijke waarde waarvoor ontheffing kan worden verleend bedraagt 63 dB en wordt niet overschreden.

Inzien ontwerp-beschikking

De ontwerp beschikking kan met ingang van donderdag 14 september 2023 tot en met 25 oktober 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De stukken zijn tevens te raadplegen op deze website.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op de ontwerp-beschikking. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen