Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Bentheimerstraat 21, De Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587ND 21
Publicatiedatum
14-12-2023

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.BP008vzp20ph005-0401 ligt met ingang van donderdag 14 december 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Beschrijving

Omschrijving plan

Aan de Bentheimerstraat 21 in de Lutte bevindt zich een horecaperceel, dat wordt doorkruist door de Paasbergweg. Het deel van het horecaperceel met daarop een gebouw met daarin een zalencentrum, bowlingbaan en twee woonappartementen wordt gesloopt. De bijbehorende parkeerplaats wordt verwijderd. In ruil hiervoor mogen op deze locatie in totaal drie schuurwoningen gebouwd worden. Twee woningen ter vervanging van de woonappartementen, en één extra woning. Naast de landschappelijke inpassing van de locatie wordt er ook aanvullend geïnvesteerd in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden herzien en is een hogere waarde worden vastgesteld.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 14 december 2023 tot en met 25 januari 2024 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vastgesteld beeldkwaliteitsplan “Ruimtelijk kwaliteitsplan Herontwikkeling terrein De Grote Zwaan De Lutte”

Burgemeester en wethouder maken tevens bekend dat gelijktijdig met het bestemmingsplan de raad op 14 december 2023 het beeldkwaliteitsplan “Ruimtelijk kwaliteitsplan Herontwikkeling terrein De Grote Zwaan De Lutte” heeft vastgesteld. Het vastgestelde beeldskwaliteitsplan ligt met ingang van van donderdag 14 december 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving beeldkwaliteitsplan

In de gemeentelijke welstandsnota is geen rekening gehouden met de nieuwe functie voor deze locatie, daarom is voor deze locatie een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan vervangt voor deze locatie ingevolge artikel 12a Woningwet de welstandsnota.

Inzien beeldkwaliteitsplan

Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Het beeldkwaliteitsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het beeldkwaliteitsplan kan ook via deze website worden bekeken.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.

Besluit  hogere waarde Wet geluidhinder Bentheimerstraat 21 de Lutte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 14 december 2023 de beschikking hogere waarden Wet geluidhinder Bentheimerstraat 21 de Lutte gedurende zes weken ter inzage ligt.

De hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder zijn vastgesteld vanwege het verkeer op de Bentheimerstraat op de gevel van één woning van maximaal 52 dB. Vaststelling van de hogere waarde is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat niet voldaan wordt aan de voorkeurswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Bentheimerstraat. De hoogst mogelijke waarde waarvoor ontheffing kan worden verleend bedraagt 53 dB en wordt niet overschreden.

Inzien besluit

Het besluit ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Het besluit kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De stukken zijn tevens te raadplegen via deze website.

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen deze besluiten per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 13 december 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen