Ontwerp-bestemmingsplan “Kroepsweg 1, de Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7587RJ 1
Publicatiedatum
14-12-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 14 december 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Kroepsweg 1, de Lutte” met ID nummer NL.IMRO.0168.BPH001PH09-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Aan de Kroepsweg 1 in De Lutte staat het zogenoemde centrumgebouw van het Luttermolenveld. Met de herontwikkeling/ transformatie wordt het gebouw gesplitst in drie gebouwen. Twee gebouwen worden herontwikkeld met in totaal 37 appartementen. Het andere gebouw blijft in gebruik als sporthal. Daarnaast wordt het buitenterrein heringericht met groen, waterberging en de benodigde parkeerplaatsen. Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden herzien en moet een hogere waarde worden vastgesteld.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 14 december 2023 tot en met woensdag 24 januari 2023  tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Ontwerp-besluit  hogere waarden Wet geluidhinder centrumgebouw Luttermolenveld, De Lutte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 14 december 2023 de ontwerp beschikking hogere waarden Wet geluidhinder centrumgebouw Luttermolenveld, De Lutte gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het voornemen is om hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen vanwege het verkeer op de Bentheimerstraat op de gevels van één woongebouw van maximaal 52 dB. Vaststelling van de hogere waarde is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Bentheimerstraat. De hoogst mogelijke waarde waarvoor ontheffing kan worden verleend bedraagt 63 dB en wordt niet overschreden.

Inzien ontwerp-beschikking

De ontwerp beschikking kan met ingang van donderdag 14 december 2023 tot en met woensdag 24 januari 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De stukken zijn tevens te raadplegen op deze website.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op de ontwerp-beschikking. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 13 december 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen