Bekendmaking voornemen tot koopovereenkomst

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
14-12-2023

De gemeente Losser is voornemens om koopovereenkomsten te sluiten met Enexis Netbeheer B.V. in verband met plaatsing van een transformatoren, reeds geplaatste transformatoren of vervanging van bestaande transformatoren door grotere transformatoren ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening van de inwoners.

Beschrijving

Het gaat om voorzieningen die benodigd zijn voor een goed functioneren van het elektriciteitsnetwerk.

Het betreft de navolgende kadastrale percelen:

  1. een gedeelte ter grootte van circa 24 m² van de percelen kadastraal bekend gemeente Losser, sectie O nummer 1414 (20,5 m2) en sectie D nummer 5315 (3,5 m2), nabij de Dorpstraat 52D te De Lutte;
  2. een gedeelte ter grootte van circa 14 m² van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G nummer 4003, nabij de Rosmolen 5 te De Lutte;
  3. een gedeelte ter grootte van circa 42 m² van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G nummer 3865, tegenover de Rosmolen 3B te De Lutte;
  4. een gedeelte ter grootte van circa 25 m² van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G nummer 4003, nabij de Spinnekopmolen 20 te De Lutte.

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen. Uit dit arrest volgt onder andere dat de gemeente onroerende zaken/registergoederen openbaar moet aanbieden, zodat iedere serieuze gegadigde kenbaar kan maken dat hij in aanmerking wenst te komen voor een koopovereenkomst of andere overeenkomsten tot vestiging of overdracht van zakelijke rechten.

Deze mededingingsruimte hoeft niet te worden geboden als bij voorbaat al vaststaat of mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de gronduitgifte.

Voor de gemeente Losser is Enexis de enige serieus gegadigde om deze percelen te kopen. De redenen voor het aangaan van deze koopovereenkomsten zijn de navolgende:

  1. Op de locaties wordt de realisatie van transformatoren ten behoeve van Enexis gerealiseerd of zijn reeds gerealiseerd. Met de plaatsing van deze transformatoren wordt invulling gegeven aan en gewaarborgd dat Enexis kan blijven voldoen aan haar wettelijke  leververplichting;
  2. Enexis is de aangewezen netbeheerder om op de betreffende locatie een nutsvoorziening te realiseren aangezien Enexis de enige netbeheer in de gemeente Losser is. In die hoedanigheid is Enexis verantwoordelijk voor het gehele energienet en draagt derhalve zorg voor de aanleg, het onderhoud, het beheer en de veiligheid van het energienet.

Hierdoor staat op voorhand vast dat er geen andere (serieuze) gegadigden zijn. Voor realisatie van de benodigde nutsvoorzieningen op deze locaties zijn er derhalve geen andere gegadigden die deze invulling kunnen verzorgen. Gezien vorenstaande meent de gemeente Losser dat deze partij de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de (beoogde) koopovereenkomsten.

Tegen de voorgenomen overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaar of beroep in de zin van de Algemene wet Bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld.

Als u van mening bent dat u ook als mogelijke gegadigde meegenomen moet worden, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de bevoegde voorzieningenrechter. Wanneer u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde op of uiterlijk vóór het verstrijken van de 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan gemeente@losser.nl.

Procedure

Indien er binnen voornoemde termijn geen kort geding aanhangig is gemaakt, dan vervalt het recht om tegen het voornemen op te komen. Ook vervalt dan het recht op schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook. De reden voor het opnemen van deze vervaltermijn is dat de gemeente Losser en haar contractspartij onredelijk worden benadeeld als derden na voornoemde vervaltermijn nog tegen het aangaan van de koopovereenkomsten zouden kunnen opkomen. De gemeente zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Met deze publicatie geeft de gemeente Losser uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).