Bekendmaking voornemen tot verpachten van gemeentelijke onroerende zaken

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
 • 7581AG 1
Publicatiedatum
12-10-2023
Kaart behorende bij: Bekendmaking voornemen tot verpachten van gemeentelijke onroerende zaken

De gemeente Losser heeft het voornemen om een drietal aflopende pachtovereenkomsten met de huidige pachters voort te zetten.

Beschrijving

Het betreft geliberaliseerde pachtovereenkomsten met betrekking tot de navolgende locaties.

 1. een gedeelte ongeveer groot 24.307 m2 van het perceel grond kadastraal bekend gemeente    Losser, sectie G nummer 3898 (nabij Pastoor Rudingpad te De Lutte);
 2. Een gedeelte van ongeveer groot 27.044 m2 van het perceel grond kadastraal gekend gemeente Losser, sectie H nummer 10094 en een gedeelte ongeveer groot 170 m2 van het  perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H nummer 10499 (nabij de Honingloweg te Losser);
 3. een gedeelte ongeveer groot 41.975 m2 van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H nummer 10585 (nabij de Lutterstraat te Losser).

Voor de gemeente Losser zijn de huidige pachters de enige serieus gegadigden. De redenen voor het aangaan van deze overeenkomsten met de huidige pachters zijn de navolgende:

 • De verpachting van de gronden heeft de bovengenoemde aanleiding;
 • De huidige pachter heeft zijn hoofdberoep in de landbouw;
 • De huidige pachter is voor de voortgang van zijn bedrijfsvoering niet afhankelijk van de te pachten percelen;
 • De percelen grond behoren tot de strategische voorraad van de gemeente Losser en deze gronden komen in verband met toekomstige ontwikkelingen slechts in aanmerking voor zeer tijdelijke pacht, te weten voor maximaal 1 jaar;
 • De percelen grond zijn al (langdurig) landbouwkundig in gebruik bij de huidige pachters. Ook hebben de huidige pachters geïnvesteerd in deze gronden door middel van jarenlang beheer en onderhoud;
 • De percelen grond hiervoor onder 1 en 2 genoemd worden verpacht onder de voorwaarde van een bemestingsverbod (welk bemestingsverbod vorig jaar ook gold, met als gevolg dat de grond enigszins is verarmd);
 • Voor alle percelen grond geldt een glyfosaatverbod;
 • De verpachte gronden evenmin worden aangewend voor andere doeleinden (verrekening in boekhouding/verkrijgen subsidies);

De pachter accepteert, voor zover van toepassing beperkende voorwaarden.

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen. Uit dit arrest volgt onder andere dat de gemeente onroerende zaken/registergoederen openbaar moet aanbieden, zodat iedere serieuze gegadigde kenbaar kan maken dat hij in aanmerking wenst te komen voor een koopovereenkomst of andere overeenkomsten tot vestiging of overdracht van zakelijke rechten.

Deze mededingingsruimte hoeft niet te worden geboden als bij voorbaat al vaststaat of mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de gronduitgifte.

Vorenstaande redenen leiden ertoe dat de gemeente Losser kiest voor voortzetting van de tijdelijke pacht met de huidige pachters tot eind 2024.

Tegen de voorgenomen verpachtingen kunnen geen zienswijzen, bezwaar of beroep in de zin van de Algemene wet Bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld. Als u zich niet kunt verenigen met het hiervoor beschreven voornemen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie kenbaar te maken door middel van een schriftelijk gemotiveerd bericht aan de gemeente Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser (onder vermelding van verpachting 2024/team BFR).

Procedure

Bij gebreke van een tijdig en schriftelijk gemotiveerd bericht vervalt het recht om tegen het voornemen op te komen. Ook vervalt dan het recht op schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook. De reden voor het opnemen van deze vervaltermijn is dat de gemeente Losser en haar contractspartij onredelijk worden benadeeld als derden na voornoemde vervaltermijn nog tegen het aangaan van de pachtovereenkomsten zouden kunnen opkomen. De gemeente zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Met deze publicatie geeft de gemeente Losser uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).