Bekendmaking voornemen tot verhuur van gemeentelijke onroerende zaken

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
12-10-2023
Kaart behorende bij: Bekendmaking voornemen tot verhuur van gemeentelijke onroerende zaken

De gemeente Losser heeft het voornemen om een tweetal aflopende huurovereenkomsten met de huidige huurders voort te zetten. 

Beschrijving

Het betreft huurovereenkomsten met betrekking tot de navolgende locaties.

  1. een gedeelte ongeveer groot 1.583 m2 van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser,     sectie I nummer 9154 (nabij Meulderinksesch te Glane);
  2. een gedeelte ongeveer groot 2.555 m2 van het perceel grond kadastraal bekend gemeente       Losser, sectie I nummer 9154 (nabij Meuderinksesch te Glane).

Voor de gemeente Losser zijn de huidige huurders de enige serieus gegadigden. De redenen voor het aangaan van deze overeenkomsten met de huidige huurders zijn de navolgende:

  • De verhuur van de gronden heeft de bovengenoemde aanleiding;
  • De percelen grond behoren tot de strategische voorraad van de gemeente Losser en deze gronden komen in verband met toekomstige ontwikkelingen slechts in aanmerking voor zeer tijdelijke huur, te weten voor maximaal 1 jaar;
  • De te verhuren percelen grond grenzen aan de percelen van de huidige huurders;
  • De percelen grond zijn al (langdurig) in gebruik bij de huidige huurders. Ook hebben de huidige huurders geïnvesteerd in deze gronden door middel van jarenlang beheer, onderhoud en het aanbrengen van afrastering;
  • De percelen grond worden verhuurd onder de voorwaarde van een bemestingsverbod (welk bemestingsverbod vorig jaar ook gold, met als gevolg dat de grond enigszins is verarmd);
  • De huurder accepteert, voor zover van toepassing beperkende voorwaarden.

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen. Uit dit arrest volgt onder andere dat de gemeente onroerende zaken/registergoederen openbaar moet aanbieden, zodat iedere serieuze gegadigde kenbaar kan maken dat hij in aanmerking wenst te komen voor een koopovereenkomst of andere overeenkomsten tot vestiging of overdracht van zakelijke rechten.

Deze mededingingsruimte hoeft niet te worden geboden als bij voorbaat al vaststaat of mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de gronduitgifte.

Vorenstaande redenen leiden ertoe dat de gemeente Losser kiest voor voortzetting van de tijdelijke huur met de huidige huurders tot eind 2024.

Tegen de voorgenomen verhuur kunnen geen zienswijzen, bezwaar of beroep in de zin van de Algemene wet Bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld. Als u zich niet kunt verenigen met het hiervoor beschreven voornemen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie kenbaar te maken door middel van een schriftelijk gemotiveerd bericht aan de gemeente Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser (onder vermelding van verhuur 2024/team BFR).

Procedure

Bij gebreke van een tijdig en schriftelijk gemotiveerd bericht vervalt het recht om tegen het voornemen op te komen. Ook vervalt dan het recht op schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook. De reden voor het opnemen van deze vervaltermijn is dat de gemeente Losser en haar contractspartij onredelijk worden benadeeld als derden na voornoemde vervaltermijn nog tegen het aangaan van de huurovereenkomsten zouden kunnen opkomen. De gemeente zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Met deze publicatie geeft de gemeente Losser uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).