Uitslag draagvlakmeting

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
11-11-2021
Kaart behorende bij: Uitslag draagvlakmeting

Op 28 september 2021 heeft de gemeenteraad van Losser de Verordening BI-zone Centrum Losser 2021-2026 vastgesteld. Die verordening geeft aan, dat binnen het aangewezen gebied een BIZ (bedrijveninvesteringszone) bijdrage wordt geheven.

Beschrijving

Die bijdrage is een belasting die strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit  of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone.
De opbrengst van de belasting wordt – onder aftrek van de perceptiekosten - als subsidie verstrekt aan de in deze verordening aangewezen stichting Centrum Management Losser, voor activiteiten die zijn opgenomen in de tussen de gemeente Losser en de stichting gesloten uitvoeringsovereenkomst. 

De bijdrage kan slechts worden geheven als daarvoor onder de ondernemers voldoende draagvlak bestaat. De draagvlakmeting heeft plaats gevonden van 29 september 2021 tot en met 8 november 2021. Op 10 november 2021 zijn de stemmen geteld onder toezicht van notaris Poppinghaus. Gebleken is dat er voldoende draagvlak is voor het opnieuw instellen van een bedrijveninvesteringszone.

Procedure

Volgende stap is het bekendmaken van de verordening. Dat gebeurt via het digitale gemeenteblad op www.overheid.nl. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022.

Losser, 10 november 2021