Vaststelling Omgevingsvisie gemeente Losser

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
10-05-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 28  maart 2023 de Omgevingsvisie gemeente Losser gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Waarom deze Omgevingsvisie?

Op 1 januari 2024  treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt alle bestaande wet- en regelgeving die gaan over de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet verandert veel voor de gemeente Losser. Deze Omgevingsvisie hoort bij de nieuwe Omgevingswet en helpt ons, samen met onze inwoners, verder te werken aan een gezonde, veilige en mooie leefomgeving. Met deze Omgevingsvisie zorgen we dat ons gemeentelijk beleid weer ‘bij de tijd’ is. Ook kunnen we zo voldoen aan de eisen die de nieuwe Omgevingswet aan ons stelt.

De Omgevingsvisie bestaat uit vijf onderdelen.

  1. Het deel ‘Visie’. Hier leest u ons toekomstbeeld voor 2040 en de manier waarop we onder de Omgevingswet willen (samen)werken.
  2. Het deel ‘Gebiedskompassen’. In dit deel leest u onze gemeentebrede ambities en keuzes. Die maken we vervolgens concreet voor negen deelgebieden. Voor elk gebied beschrijven we het karakter, de bijzonderheden en de koers.
  3. Het deel ‘Idee’. In dit deel leest u wat u kunt doen (en wat wij doen) als u een plan heeft in onze gemeente.
  4. Het deel ‘Uitvoering en monitoring’. Dit deel geeft u informatie over de zogenaamde beleidscyclus en de manier waarop we de Omgevingsvisie achteraf beoordelen (evalueren) en blijven controleren (monitoren). In dit deel vindt u ook een aantal juridische en milieutechnische zaken.
  5. Het deel ‘Achtergrond’. Alle informatie die we gebruikten om deze Omgevingsvisie te maken, leest u in dit deel. Daar vindt u ook via welke stappen deze Omgevingsvisie tot stand is gekomen.

Doel Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is een integrale visie, die de lange termijnkeuzes voor de fysieke leefomgeving vastlegt en een beleidsmatige basis biedt voor de uitwerking in het Omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan) en eventueel een of meerdere programma(s).

Met de Omgevingsvisie geeft de gemeente Losser aan waar we met de toekomstige inrichting van onze gemeente naar toe willen. De Omgevingsvisie is de kapstok voor toekomstig beleid en initiatieven. 

Inzien

U kunt de omgevingsvisie, inclusief alle daarbij behorende stukken digitaal bekijken op:

Procedure

Inwerkingtreding Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie treedt in werking de dag na bekendmaking. Tegen het besluit tot vaststelling van de Omgevingsvisie staat geen bezwaar- en/of beroepsmogelijkheid open. De Omgevingsvisie is na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvisie als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 Omgevingswet

Losser, 10 mei 2023

Publicatie

  • De week van Losser
  • Gemeenteblad/gemeentelijke publicaties
  • Ruimtelijkeplannen.nl
  • Gemeentelosser.nl

Bijlagen