Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure plaatsingsplan Bioboxen voor de inzameling van keukenafval bij hoogbouwlocaties

Type bekendmaking
huisafval
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
15-04-2024
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure plaatsingsplan Bioboxen voor de inzameling van keukenafval bij hoogbouwlocaties

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van de Afvalstoffenverordening, het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening en de Beleidsregels locaties Bioboxen het voornemen heeft vast te stellen:

Beschrijving

  • Het ontwerp aanwijsbesluit locaties Bioboxen voor inzameling van GFE afval in de gemeente Losser

Het ontwerpbesluit met het plaatsingsplan is in te zien op deze website en ligt vanaf 15 april 2024 tot en met 3 juni 2024 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Losser. Daarnaast zijn de stukken digitaal in te zien via www.losser.nl/gfe-hoogbouw

Zienswijze

Tegen het voornemen kunnen zowel mondeling als schriftelijk door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. De zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, Postbus 90 7580 AB Losser.

Procedure

Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend kunnen later tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Raad van State, tenzij kan worden aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) een zienswijze in te dienen dan wel de besluitvorming afwijkt van het voornemen.

Bijlagen