Vastgesteld bestemmingsplan “Partiele herziening Buitengebied verzamelplan 2020”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
 • 7581AG 1
Publicatiedatum
06-04-2021
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Partiele herziening Buitengebied verzamelplan 2020”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 9 maart 2021 het  bestemmingsplan “partiele herziening Buitengebied verzamelplan 2020” gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vp20-0401 ligt met ingang van donderdag 8 april 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op wijziging van de verbeelding van een aantal percelen in het buitengebied op verzoek van inwoners of andere betrokken instanties. Daarnaast wordt deze herziening gebruikt om een aantal ondergeschikte beleidswijzigingen door te voeren en enkele omissies in het bestemmingsplan Buitengebied dat op 19 maart 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad, te repareren. 

Bij het vaststellen van het plan zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan opgenomen: 

 • De regels met betrekking tot de ondergrondse en bovengrondse hoogspanningsverbindingen zijn op verzoek van netbeheerder Tennet BV aangepast;
 • De verbeelding is aangepast en voor het deel van de ondergrondse hoogspanningsleidingen waarvoor geen beschermingszone was opgenomen, is dit alsnog gebeurd;
 • Voor een aantal percelen grond is de bestemming ‘Natuur – Natuur en Bos’ gewijzigd in ‘Agrarisch’ conform huidig gebruik;
 • Het bestemmingsvlak voor het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Losser sectie P nr. 272 aan de Beuningerveldweg is aangepast naar een omvang die aansluit bij het ter plaatse te realiseren agrarisch bedrijf;
 • De begrenzing van het plangebied is aangepast zodat de in 2019 vastgestelde provinciale inpassingsplannen “Punthuizen, Stroothuizen en Beuningerachterveld” en “Landgoederen Oldenzaal” buiten de plangrenzen van het verzamelplan vallen;
 • De aanduiding ‘karakteristiek’ die aan de woning aan de Gronausestraat 323 was toegekend is verwijderd en op de bij de woning behorende karakteristieke schuur gelegd;
 • De wijzigingsbevoegdheid in artikel 3.8.3 en de bijbehorende bijlage 2 uit de regels zijn geschrapt. De regeling voorzag in de mogelijkheid om extra woningbouw toe te staan in de linten. Sinds de vaststelling van de woonvisie in 2016 is dit beleid niet meer van toepassing.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan “partiele herziening Buitengebied verzamelplan 2020” kan met ingang van donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 19 mei 2021 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende: 

 • die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;
 • die zich niet kan vinden in de bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan; 

kan in de genoemde periode dat het bestemmingsplan kan worden ingezien, tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 14 mei 2021, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 7 april 2021

Publicatie

 1. De week van Losser
 2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 
 3. Staatscourant

Bijlagen