Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bentheimerstraat 84D, 7587 NJ de Lutte te verlenen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NJ 84
Publicatiedatum
28-04-2021
Einddatum
09-06-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bentheimerstraat 84D, 7587 NJ de Lutte te verlenen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een gebouw op het perceel Bentheimerstraat 84D, 7587 NJ de Lutte te verlenen.
 

Procedure

Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: 
-    de naam en het adres van de indiener; 
-    de dagtekening; 
-    een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
-    de gronden van beroep. 
De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat open voor belanghebbenden die: 
-    tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college; 
-    aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te brengen.
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.
Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.