Bekendmaking van aanwijzing ex artikel 2 juncto 5 Wet voorkeursrecht gemeenten percelen Aloysiuslocatie

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AA 5
Publicatiedatum
27-05-2021
Kaart behorende bij: Bekendmaking van aanwijzing ex artikel 2 juncto 5 Wet voorkeursrecht gemeenten percelen Aloysiuslocatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad van Losser bij besluit van 18 mei 2021 op grond van artikel 2 juncto 5 Wvg gronden heeft aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. 

Beschrijving

Ligging, huidig gebruik en toegedachte bestemming

Het betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N, nummers 555 en 4292, gelegen aan de Raadhuisstraat te Losser. Deze gronden zijn thans in gebruik als groenopstand en bestemd tot ‘Maatschappelijk’. Aan deze gronden wordt een, nader bij bestemmingsplan uit te werken, niet-agrarische bestemming toegedacht, namelijk ‘Wonen’. Het gebruikt wijkt hiermee af van de toegedachte bestemming. Gezien het planologisch voornemen betreft de toegedachte bestemming een niet-agrarische bestemming. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant en geldt voor een termijn van drie jaar, tenzij voor die tijd een structuurvisie, bestemmingsplan, omgevingsplan of inpassingsplan is vastgesteld.  

Gevolgen

Het voornoemde raadsbesluit betreft de bestendiging van het voorkeursrecht door voorlopige aanwijzing door het college, bij besluit van 26 februari 2021. Het raadsbesluit heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht van artikel 10 Wvg van toepassing is. Dit houdt in dat de eigenaren van en de eventuele beperkt gerechtigden tot de aangewezen gronden, wanneer zij hun (recht op het) eigendom willen overdragen, dit eerst aan de gemeente Losser te koop moeten aanbieden. Het voorkeursrecht heeft dus pas gevolgen als de rechthebbenden op het perceel tot verkoop willen overgaan. Een aantal rechtshandelingen is uitgezonderd van deze verplichting, zoals verkoop aan bepaalde familieleden of executieverkoop (artikel 10 lid 2 Wvg). De eigenaren en rechthebbenden ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad ligt tezamen met het raadsvoorstel, de bij het besluit behorende kadastrale kaart en een perceelslijst met de daarop de aangewezen gronden, de namen van de gerechtigden en overige relevante gegevens, met ingang van 27 april 2021 gedurende zes weken ter inzage in ’t Lossers hoes. 

Procedure

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening

Tegen het besluit van de gemeenteraad staat bezwaar en beroep open. Gedurende een termijn van zes weken, kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Losser (Postbus 90, 7580 AB Losser).

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Losser, 26 mei 2021

Bijlagen