Verlengen beslistermijn Pastoor van Laakstraat 43, 7586 CB Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7586CB 43
Publicatiedatum
09-01-2020
Einddatum
20-02-2020
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn Pastoor van Laakstraat 43, 7586 CB Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het plaatsen van woonunits op het perceel Pastoor van Laakstraat 43, 7586 CB Overdinkel. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 4 maart 2020.
Datum bekendmaking 9 januari 2020.
 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
-    uw naam en adres;
-    de dagtekening;
-    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.