Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan “Kraal De Kunne“ te de Lutte

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587ND 21
Publicatiedatum
01-04-2020
Kaart behorende bij: Bekendmaking  vaststelling wijzigingsplan “Kraal De Kunne“ te de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het wijzigingsplan “ontwerp-wijzigingsplan Kraal De Kunne“ te de Lutte op 10 maart 2020 ongewijzigd is vastgesteld. 

Beschrijving

Het vastgestelde wijzigingsplan, met ID nummer NL.IMRO.0168.BP85187-0401, en het bijbehorende collegebesluit  kunnen met ingang van  donderdag 2 april 2020 tot en met woensdag 13 mei 2020 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Het wijzigingsplan voorziet in een functieverandering voor een gedeelte van de gronden van natuurcamping De Kunne aan de Zandhuizerweg 21 te de Lutte. De huidige bestemming ' Agrarisch 2' wordt gewijzigd in de bestemming 'Natuur - Natuur bos'. Deze functieverandering draagt bij aan het behalen van de doelstellingen voor het Natura 2000-gebied Dinkelland. Van belang is ook dat de functiewijziging een gunstige invloed heeft op de Dinkel en daarmee op de doelen die voor de Dinkel gelden vanuit de Kaderrichtlijn Water.  

Beroep 

Een belanghebbende: 
•    die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;
•    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;
kan vanaf donderdag 2 april tot en met woensdag 13 mei 2020 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding 

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op donderdag 14 mei 2020, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
Losser, 1 april 2020 

Publicatie

1.    De week van Losser
2.     www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 
3.    Staatscourant

Bijlagen