Bekendmaking Wet geluidhinder Hoofdstraat 63 Overdinkel

Type bekendmaking
overig
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7586BL 63
Publicatiedatum
15-04-2020
Kaart behorende bij: Bekendmaking Wet geluidhinder Hoofdstraat 63 Overdinkel

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat zij van plan zijn om met toepassing van artikel 101a en volgende van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor de geluidbelasting op de gevel van het perceel Hoofdstraat 63 te Overdinkel;

Beschrijving

Vaststelling van de hogere grenswaarde is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Hoofdstraat en de pastoor van Laakstraat/Willem Gamestraat te Overdinkel.

Ter inzagelegging

Het ontwerpbesluit voor het perceel met bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van 16 april 2020  ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Losser. Tevens zijn deze stukken te raadplegen op de website www.losser.nl.

Procedure

Zienswijzen

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging bij het college van burgemeester en wethouders van Losser zienswijzen naar voren brengen. Deze zienswijze dient bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, 7580 AB  Losser.
Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient  tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de tervisielegging een afspraak te worden gemaakt. U kunt daartoe contact opnemen met de heer G. Kwekkeboom van de afdeling BSP telfnr. 053-5377472.