Besluit omgevingsvergunning op een perceel nabij de Gronausestraat in Losser, kadastraal bekend als gemeente Losser, sectie N, nummer 4511

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser N 4511
Publicatiedatum
31-08-2020
Einddatum
12-10-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 2 bomen op een perceel nabij de Gronausestraat in Losser, kadastraal bekend als gemeente Losser, sectie N, nummer 4511.
Datum bekendmaking 31 augustus 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.