Besluit verlengen beslistermijn Volterdijk 2, 7588 PS Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7588PS 2
Publicatiedatum
29-11-2020
Einddatum
10-01-2021
Kaart behorende bij: Besluit verlengen beslistermijn Volterdijk 2, 7588 PS Beuningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het uitdunnen van een houtwal en het kappen van populieren op het perceel Volterdijk 2, 7588 PS Beuningen. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 8 januari 2021.
Datum bekendmaking 26 november 2020.
 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
-    uw naam en adres;
-    de dagtekening;
-    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.