Besluit omgevingsvergunning Havezatensingel 84 t/m 90, 7581 WJ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581WJ 84
Publicatiedatum
17-07-2020
Einddatum
28-08-2020
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Havezatensingel 84 t/m 90, 7581 WJ Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van 2 erkers, 2 accenten en 1 dakkapel op de percelen Havezatensingel 84 t/m 90, 7581 WJ Losser.
Datum bekendmaking 17 juli 2020.

 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.